Marketplace NFT trong Game

Marketplace NFT trong Game là một trong ba marketplace trong Battle Wave 2323. Hiện tại, mục đích chính của Marketplace NFT trong Game là tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua, stake và burn các NFT Sacred Relic.

Có thể stake Sacred Relic Non-Fungible Tokens (NFT) cùng với token LP của bạn để có thêm 35% APY bonus trong lợi nhuận của pool thanh khoản mà bạn đang tham gia. Từ trong marketplace NFT trong game, bạn có thể sử dụng $ANRX để mua các gói Sacred Relics không thể nâng cấp này. Trong một game chiến đấu truyền thống, điều này giống như việc mua một cái rương trong game có chứa hỗn hợp ngẫu nhiên của các vật phẩm giúp bạn có chỉ số chiến đấu tốt hơn.

Bạn càng nhận được nhiều Sacred Relics, thì mức lợi của bạn càng có thể được tăng lên. Nhưng may mắn cũng quan trọng - chúng tôi ngẫu nhiên hóa số lượng Sacred Relics bạn nhận được trong mỗi gói, có nghĩa là mức boost mà bạn nhận được từ mỗi gói sẽ khác nhau. Cũng chỉ có một số Sacred Relics cụ thể có sẵn tại một số thời điểm, vì vậy whale sẽ không kiểm soát cuộc chơi.

Bạn có thể điều hướng đến Marketplace NFT trong game bằng cách đăng nhập vào Battle Wave 2323 và chọn “MY DASHBOARD”:

mceclip0.png 

Ở cuối trang, bạn sẽ thấy marketplace. Tại đây, bạn có thể nhấp để mua NFT Sacred Relic. Như bạn có thể thấy, những NFT này có thể được mua với số lượng khác nhau ở các mức giá khác nhau bằng $ANRX. Bạn có thể mua gói Sacred Relic nhỏ hơn với 1, 3 hoặc 5 Thánh vật, hoặc gói Super Sacred Relic lớn hơn với 3, 5 hoặc 10 Thánh vật: 

mceclip1.png 

Bạn cũng có thể stake Sacred Relics của mình để kích hoạt khả năng tăng lực boost của chúng từ bên trong marketplace này. Nhấp vào nút “Stake NFT” và chọn Sacred Relics mà bạn muốn stake:

Từ đây, hãy nhấp vào “STAKE COLLECTABLE” và một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện để stake. Tại đây, bạn có thể xem bạn có những NFT nào và chọn “STAKE” chúng hoặc “CANCEL”.

Khi Sacred Relics được stake, điều này sẽ kích hoạt khả năng tăng lực boost của chúng trong một trận chiến của Battle Wave 2323. Khi những NFT này được sử dụng, chúng sẽ bị burn, vì vậy sân chơi sẽ được san bằng đi mỗi tuần.