Audit với CertiK

mceclip0.png 

Việc audit smart contract của nền tảng và contract token đầy đủ và thành công đã được hoàn thành mĩ mãn bởi công ty bảo mật Blockchain hàng đầu, CertiK.

 

Để xem audit của token contract & Battle Wave 2323 smart contracts, nhấp vào đây.