Roadmap

Với tư cách là những người tiên phong, chúng tôi đang thúc đẩy sự đổi mới trong ngành công nghiệp với một sản phẩm tích hợp và hệ sinh thái công nghệ ở mỗi và tất cả cột mốc quan trọng. Các mục tiêu cho dòng thời gian chính của chúng tôi có thể được tóm tắt như sau:

mceclip0.png