Architecture Stack - Components of the gDEX

Ang AnRKey gDEX Protocol ay pinahihintulutan ang "play to earn" na paglalaro at ang 3rd party development of gamified Defi apps at scalable NFTs ginagamit ang engineered token economy at algorithmic architecture stack.

Ang protocol ay isang scalable hybrid gawa sa L1/L2 (Ethereum) para sa pinakamabilis na transaction speed, mababang gas speed na may fluid NFT (non-fungible token) cross-chain swapability. Ang gDEX ay ang aming core platforma at tech stack foundation nay may walong algorithmic layers  na gumagamit ng smart contracts na kung saan ang aming produkto at mga solusyon ay gawa doon.

Ang gDEX protocol ay modyular at pinapahintulutan ang functionality na parang isang "building block" na kung saan ang mga developers ay kayang gumawa ng DeFi gaming Dapps na napakadaling isama sa ecosystem ng kabuuan na pinagkaisa gamit ang  $ANRX token.

Upang mas higit na matutunan ang tungkol sa gDEX protocol, basahin ang aming lightpaper.